BAN THƯỜNG TRỰC MTTQ XÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN HAI

23/12/2021 03:15

Chiều ngày 18/3/2021, Ban Thường trực MTTQ xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên. Qua báo cáo, các hồ sơ ứng cử đều đáp ứng yêu cầu về thủ tục, đảm bảo cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu, đặc biệt tỷ lệ ứng cử viên là nữ, ứng cử viên tuổi trẻ, ứng cử viên là người ngoài đảng đạt tỷ lệ cao.

Trên cơ sở các biên bản, danh sách trích ngang và hồ sơ của người được ứng cử, sau khi tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, các đại biểu đã biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 51 người đủ điều kiện lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2 Ban thường trực mặt trận tổ quốc xã sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định.